D r .  M e h m e t    K I L I C

 

16.12.1934-nji y˙lda Ŭran Türkmensährasynyñ Kümüŝdefe obasynda sövdagär bir türkmen maŝgalada dün˙ä gel˙är. Dört ˙aŝyndaka dädesi (Sö˙ünjaly hajy) Kümüŝdefeden Gonbed Gabusa göç˙är. ˙edi ˙aŝan vagty ejesi (Ke˙ik) aradan çykan Kylyç, baŝlangyç mektebi bu ŝäherde ve orta mektebi-de pa˙tagtyñ Mervi lisesinde gutarandan soñra, öz dogduk mekany bolan Kümüŝdefede mugallym bolup iŝe baŝla˙ar (1955).
1957-nji y˙ldan 1964-nji y˙la çenli Gonbed-Gabusda, 1964-nji y˙ldan 1968-nji y˙la çenli-de Tähranda iŝle˙är. 1959-nji y˙lda Gürgen ŝäherinde Mugallymçylyk ˙okary Mektebini, 1963-nji y˙lda Kim˙a ve 1968-nji y˙lda Bi˙oloji ˙okary Mekteplerini gay˙bana gutar˙ar. 1968-nji y˙lyñ 23-nji July˙nda-da a˙aly, iki ogly ve bir gyzy bilen Türki˙ä göçüp ga˙d˙ar.
Türkmen gyz-oglanlaryny Türki˙ä okuva ˙ollamak ugrunda iŝe giriŝip, 1964-nji y˙lda 15 türkmen gyzyny Türki˙ä ugradan ve öz ŝol mukaddes iŝini soñraky y˙llarda-da dovam etdiren Ŭran türkmenleriniñ Medeni Serdary, edermen adam Dr. Ahmed Garadaglynyñ ˙anynda bolup, onuñ hay˙rly iŝlerine öz goŝandyny goŝan Mehmet Kylyç, Türki˙ede türkmen gyz-oglanlarynyñ okuv iŝleri bilen gyzyklanyp özi-de Ankara Üniversitesiniñ Typ Fakültesiniñ synaglaryny gazanyp ŝol fakültede okuva baŝla˙ar. (1968)
Okuvynyñ iñ soñky synagyndan geçmegine 6 a˙ galanda, 1975-nji y˙lyñ 9-nji July˙nda Ŭrana görme-görŝe giden mahaly, elinden pasaporty alnyp, Pehleviniñ ˙aŝryn polisi-SAVAK tarafyndan türkmen milletçiligini ˙a˙mak günäsi ˙ö-kelip, soraga çekilip baŝlan˙ar ve ŝol y˙lyñ 13-nji Septemberinde Tähranyñ Evin tussaghanasyna salyn˙ar.
1976-nji y˙lyñ 23-nji Ojtoberine çenli ol ˙erde saklan˙ar ve dürli ŝekillerde gynalyp-azar berilenden soñra Tähranyñ meŝhur Gasry Gajar türmesine äkidil˙är. Ŝondan soñra bir tutulyp bir çykarylyp gün baryny gören Mehmet Kylyja Türki˙edäki öz maŝgalasynyñ ˙anyna ga˙tmagyna hem rugsat edilme˙är.
Ahyrso-y 1978-nji y˙lyñ 8-nji Septemberinde günbatar Azerba˙janyñ daglaryndan geçip Türki˙ä gel˙är ve okuvyna ga˙ta baŝlap ony 1982-nji y˙lyñ 17-nji Februarynda gutaryp doktorlyk diplomyny al˙ar. Ŝol y˙lyñ 25-nji Avgustynda Türki˙äniñ Adalatlylyk vezirliginiñ, Ŭstanbulda ˙erleŝ˙än Adli Typ Merkezinde asistan bolup akademik iŝe baŝla˙ar. 1985-nji y˙lyñ Avgustynda ŝol ylmy merkeziñ uzmanlyk synagyndan üstünlik bilen geç˙är ve ŝol y˙lyñ 12-nji Septemberinden tä 1995-nji y˙lyñ 1-nji July˙na çenli-de Alman˙ada hususi bir firmada iŝle˙är.
Dr.Mehmet Kylyç ŝe˙le kynçylyklar bilen-de, öz gyzy ve ogullaryny okytmaklygy baŝar˙ar. Olaryñ her biri, bir ugurda uzman doktor bolup häzir Türki˙ede iŝläp ˙örler.