TÜRKMEN ÝEDİ ARKASY

 

1.OGUL

2.AGTYK

3.ÇOWLUK

4.ÝUWLUK

5.GOWLUK

6.GARYNDAŞ

7.GANDÜŞER

HEPDÄNİŇ TÜRKMENÇE ATLARY

 

 

1-NJİ GÜN: DÜŞENBE

2-NJİ GÜN: SİŞENBE

3-NJİ GÜN: ÇARŞENBE

4-NJİ GÜN: PENŞENBE

5-NJİ GÜN: ANNA(JUMA)

6-NJY GÜN:ŞENBE

7-NJİ GÜN:ÝEKŞENBE(BAZAR)

 

BARMAKLARYŇ TÜRKMENÇE ATLARY

 

1.BAŞAM BARMAK

 

2.SÜÝEM BARMAK

 

3.ORTA BARMAK

 

4.OGULHAJAT

 

5.KÜLBİKE(KÜLEMBİKE,KÜLBİBİJİK)BARMAGY

 

 

 

BARMAKLARYŇ TÜRKMENÇE  ATLARY

 

BAŞAM

BARMAK

SÜÝEM

BARMAK

 

 

ORTA

BARMAK

OGULHAJAT

KÜLEMBİKE

KÜLBİKE

BARMAGY

 

Başam barmak- baş getir,

Süýem barmak- süýt getir,

Orta barmak- ot getir,

Ogulhajat- ok atar,

Külembike-kül artar.

 

 

SAN BILSEŇ,ÝALŇYŞMARSYŇ

 

1.52  aýtsaňam,bary 1.

2.25-iň dälijesi.

3.50 gepden belli gep.

4.7 ölçäp,1kes.

5.Döwüljek araba  40 gün öňünden jygyldar.

6.1 gün duza 1000 gün salam.

7.3 et-de,bes et.

8.Tagan aýagy   3            bolar.

9.  7 hazynanyň biri.

10.        8 aýak sergezdan.

AŞAKDAKY SÖZLER HAÝSY SANLAR BİLEN BAGLANYŞYKLYDYR?

 

 

DUTAR

PENJE

ÇARYÝAR

HEPDE

PENJİRE

ÇARŞAK

SIMRUG

ÝEKŞENBE

ÇARŞENBE

DUŞENBE

SIŞENBE

 

 

 

TÜRKMEN DUTARYNYŇ DÜZÜMLERİ

 

1.G A P A K

 

2.G U N D A G

 

3.S A P

 

4.P E R D E L E R

 

5.K I R I Ş L E R

 

6.G U L A K L A R

 

7.Ş E Ý T A N   A G A J Y

 

 

TÜRKMENISTANYŇ WELAÝATLARY

 

 

1.BALKAN  WELAÝATY

 

2.AHAL WELAÝATY

 

3.MARY WELAÝATY

 

4.DAŞOGUZ WELAÝATY

 

5.LEBAP WELAÝATY

 

TÜRKMEN MILLI MATALARY

 

1.GARMADONLUK

 

2.ÇABYTLYK

 

3.GÜLGÜNE KETENİ

 

4.SYÝAREŇKLİ KETENİ

 

5.ŞAKETENİ

 

6.ÝAŞYL KETENİ

 

7.GYZYL KÜRTELİK

 

8.KESETYM

 

9.GÖWDERI

 

10.ÇEPBETÖW

 

11.EL KETENI

 

12.GALBIRI

 

13.SOWSANY

 

14.GYRMYZY DONLUK

 

AT BILEN SANLARYŇ ÖZARA BAGLANYŞY BARDYR

 

DUTAR-2

 

PENJE-5

 

ÇARYÝAR-4

 

HEPDE-7

 

PENJİRE-5

 

ÇARŞAK-4

 

SIMRUG-30

 

ÝEKŞENBE-1

 

ÇARŞENBE-4

 

DUŞENBE-2

 

SIŞENBE-3

 

MATALLAR

 

Gür çybyg-a,gür çybyk,(surat-çybyk)

Gür çybykda bir çybyk,(surat - GOWAÇA)

Bir çybykda höwürtge,(surat-höwürtge)

Höwürtgede ýumurtga.(surat-ýumurtga)

 

Atdan(atyň suraty) beýik,itden(itiň suraty)pes. (surat-EÝER)

 

Bir guş tutdum-jany ýok,         (guşuň suraty-gawunyň suraty)

Başyn kesseň-gany ýok,          (başyň suraty-göbegiň suraty)

Içinde üç ýumurtga,                (üç sany ýumurtganyň we üç sany çigidiň suraty)

Jüýjesiniň sany ýok.                (jüýjäniň suraty we çigitleriň suraty)

 

 
 
HÜWDÜLER

 

 

Allan-allan ýagşydyr,

Al palasyň nagşydyr,

Bir agasy tüýdükçi,

Bir agasy bagşydyr.(surat-palas,nagyş,tüýdük,dutar)

 

 

Bägül gyzym,gül gyzym,

Saçlary sünbül gyzym,

Gyzlar läle kakanda,

Owazy bilbil gyzym.(surat-gül,sünbül,gyzlar,bilbil)

 

 

 

 

 

Allaý-allaý,allançak,

Akar suwlar bulançak,

Alty ganat ak öýüň,

Ýaraşygy sallançak.(surat-akarsuw,öý,alty tärim,sallançak)

 

 

Dutarym perde-perde,

Her perdesi bir ýerde,

Ýagşy gyz ýaman ýerde,

Men ýanýaryn bu derde.(surat-dutar)

 

Aýlar gyzym almaly,

Aýda dokar bir haly,

Halysynyň kenary,

On barmagynyň hünäri(surat-haly,on barmak)

 

Bar hatym-a,bar,hatym,

Jan dogany görüp gel,

Jan doganmyň dilinden,

Bize salam alyp gel.(surat-hat,salamnama).

 

 

Zähre- öt haltasy(türkçe:öd kesesi)

 

Zähräňi ýarmak(türkçe ödünü patlatmak)=gaty gorkuzmak,allaniçigsi etmek.

 

 

 

 

TÜRKMEN GOÝUNLARY = “ÝÜŇ TÜÝLÜLER”

 

1.Guzy=erkek guzy,urkaçy guzy ýa-da urba guzy

2.Tokly

3.Işşek

4.Öweç

5.Goýun

6.Maň

7.Maňramaz

8.Mälemez

9.Çäremez

10.Iňramaz

11.Garry goýun

 

 

TÜRKMEN GEÇILERI= “GYL TÜÝLÜLER”

 

1.Owlak=erkek owlak,urkaçy owlak,urba owlak.

2.Çebiş

3.Dog

4.Geçi

5.Garry geçi