1-NJİ DERS:HARPLAR  , SESLER ,ÝAZYLYŞY WE OKALYŞY

 

 

Türkmen diliniň täze elipbiýi:

 

Türkmen diliniň elipbiýinde jemi otuz sany harp bardyr.Olaryň ýazylyşy şeýledir:

 

A ,a ,B ,b ,Ç ,ç ,D ,d ,E ,e ,Ä ,ä ,

F ,f ,G ,g ,H ,h ,İ ,i ,J ,j ,Ž ,ž ,K ,

k ,L ,l ,M ,m ,N ,n ,Ň ,ň ,O ,o ,

Ö ,ö ,P ,p ,R ,r ,S ,s ,Ş ,ş ,T ,t ,

U ,u ,Ü ,ü ,W ,w ,Y ,y Ý ,y ,Z ,z.

 

 

 

Harplaryň aňladýan sesleriniň okalyşy:

 

A ,a sesiniň aýdylyşy: Bellik:Bu ses gysga we uzyn aýdylýar:gysgasy:A ,a; uzyny:A ,a bilen belleniljekdir!

 

 Agaç  ,açar ,alma ,armyt ,alty , altmyş , Aşgabat , Altynasyr , Atamyrat , Akdepe , ak , ala ,adam , ada , az...

SURATLAR WE ATLAR:

 

1.ary(arynyň suraty)

2.alma(almanyň syraty)

3.agyz(agzyň syraty)

4.açar(açaryň syraty)

5.armyt(armydyň syraty)

6.adam(adamyň syraty)

7.alty (altylyk sanyň syraty)

8.altmyş(altmyşlyk sanyň syraty)

9.aýna(aýnanyň syraty)

10.awtobus(awtobusyň syraty)

11.at(atyň syraty)

12.aýak(aýagyň syraty)

13.aýakgap(aýakgabyň syraty)

 

 

►Aman alma aldy.Ata armyt alýar.Azat alty ýaşynda.Magtymguly türkmeniň beýik şahyrydyr.

 

♥*Alnyňa ak gün dogsun!

♥*Altyn alma alkyş al!

 

 

♦♦♦Agzybire taňry biýr ,agzalany gaňry biýr.

♦♦♦Altyn alma ,alkyş al!

 

 

B ,b sesiniň aýdylyşy:Bellik:Bu ses iki hili aýdylýar.Söz içinde ,çekimli sesiň arasynda “w” sesine meňzeş aýdylýar.

Biz ony b bilen görkezjekdiris!

 

Baýdak ,bal ,bala ,bazar ,badamjan ,baba ,oba ,barmak(at) ,barmak(işlik) , Baýram , Berdi , Balkanabat , Bereket , Bäherden ,  Büzmeýin , Baýramaly...

SURATLAR WE ATLAR:

 

1.baýdak(baýdagyň suraty)

2.balak(balagyň suraty)

3.balyk(balygyň suraty)

4.bugdaý(bugdaýyň suraty)

5.börek(böregiň suraty)

6.börük(börügiň suraty)

7.böwrek(böwregiň suraty)

8.bugra(bugranyň suraty)

9.bilezik(bilezigiň suraty)

 

Baýdak baýramy ,Baýram oba gitdi.Ol obadan ertir geler.Azat bazardan baklajan aldy.Başam barmak baş getir , süýem barmak süýt getir ,orta barmak ok atar ,ogulhajat oturar ,külembike kül atar.

 

♥*Baýramyň gutly bolsun!

♥*Bagryňyz badaşsyn!

 

♦♦♦Bilegi ýogyn birini ýykar ,bilimi bolan-müňini.

♦♦♦Bir okana bar ,bir-de dokana.

 

Ç ,ç sesiniň aýdylyşy:Bellik bu ses söz başynda we söz içinde “ç” sesini berýär ,ýöne “d” ,”j” sesleinden öň gelende “ş” bilen bilelikde aýdylýar.Bu ýagdaýy soňra aýratyn öwreneris.

 

Çaga ,çörek ,çüý ,çekiç ,çemçe ,çanak ,çokaý ,çaryk ,çagyl ,çopan ,çoluk ,Çary ,Çemen ,Çörli...

1.çörek(çöregiň suraty)

2.çaga(çaganyň suraty)

3.çokaý(çokaýyň suraty)

4.çaryk(çarygyň suraty)

5.çabyt(çabydyň suraty)

6.çanak(çanagyň suraty)

7.çemçe(çemçäniň suraty)

8.çekiç(çekijiň suraty)

9.çüý(çüýüň suraty)

 

 

Çaga çörek aldy.Çary ussa çekiç bilen agaja çüý kakdy.Çörli çopan çolugyny oba iberdi.Çemen eiline çemçe aldy.Türkmeniň tamdyr çöreginiň tagamy agzyňdan gitmez.

 

♥*Çagalaryňa guwan!

♥*Çöreregiň bereketli bolsun!

 

♦♦♦Çekseň zähmet ,ýagar rehnet.

♦♦♦Çekişmedik-bekişmez.

 

D ,d sesiniň aýdylyşy:Bellik:Bu ses söz başynda we söz ortasynda ulanylýar.Söz soňunda türkmen sözlerinde ulanylmaz.Käwagt “l ,n ,z”seslerinden soň gelende ,”d” sesi şol seslere meňzeýär we şol görnüşde hem aýdylýar.Bu ýagdaýy soňra aýratyn öwreneris.

 

Düýe ,deňiz , derýa , durna ,dutar ,dokuz ,dört , don ,dolak ,doňuz ,dogan ,dost , dokma ,degirmen ,daş ,daş , dag ,depe , dere , diş , Durdy ,Döndi ,Döwlet ,Durun ,Daşoguz ,Darganata...

1.dutar(dutaryň suraty)

2.darak(daragyň suraty)

3.düýe(düýäniň suraty)

4.durna(durnanyň suraty)

5.dolak(dolagyň suraty)

6.doňuz(doňzuň suraty)

7.don(donuň suraty)

8.daş(daşyň suraty)

9.derýa(derýanyň suraty)

10.deprek(depregiň suraty)

 

 

 

Düýe çaly , Amyderýanyň  suwy ,Durdy dutar çalýar.Degirmeniň daşy ,Döndi dokma dokaýar.Döwlet diş doktory , Garaşsyz Türkmenistan döwleti ,Dogduk diýarym...

 

♥*Döwletiň yrylmasyn!

♥*Düşümli bolsun!

 

♦♦♦Dostuňy saklama ,nepden galmasyn ,duşmany saklama ,syryň bilmesin.

♦♦♦Dil görki-söz ,ýüz görki-göz.

 

 

E ,e sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözüň başynda ,ortasynda we soňunda gelip biler.Käwagt soň soňunda gelen söze goşulma goşulanda  ,“e” sesi “ä” sesine öwrüler.Bu ýagdaýy soňra aýratyn öwreneris.

 

 

Elek ,el ,ellik ,elli(50) ,eje ,ene ,ejeke ,eneke ,ekmek(at) , ekmek bişirmek ,ekmek(işlik)ekin ekmek ,eşek , Ene , Esen , Eziz , Enegül , Ejegül ,Esenguly ,Ekerem ,Etrek...

 

1.el(eliň suraty)

2.ellik(elligiň suraty)

3.elek(elegiň suraty)

4.eşek(eşegiň suraty)

5.emzik(emzigiň suraty)

6.elli(ellilik sanyň suraty)

 

Ene elek bilen un eledi.Etrekde ejekem ýaşaýar.Ellisini eden bellisini eder.El görki il gezer.Mergeniň elinde ellik bar.

 

♥*Elleriňe güller bitsin!

♥*Eden hyzmatyňa taňry ýalkasyn!

 

♦♦♦Eli bilen eden egni bilen çeker.

♦♦♦Elli gepden belli gep.

 

Ä ,ä sesiniň aýdylyşy:Bu ses köplenç uzyn aýdylýar:

 

Äýnek ,ädik ,älem ,käse ,kädi ,käşir ,Äşe ,Bägül ,Sähet ,Mämmet ,Änew ,Dänew ,

1.äýnek(äýnegiň suraty)

2.ädik(ädigiň suraty)

3.äpişge(äpişgäniň suraty)

4.älemgoşar(älemgoşaryň suraty)

5.änewiç(änewijiň suraty)

 

 

Mämmet gözüne äýnek dakdy.Sähet ädik aldy.Bägül käsä çaý guýdy.Äşä käşir arassalaýar.Käşirli palaw ,kädili çorba , Biz Änew şäherine gezelenje gitdik ...

 

♥*Ädimiň düşümli bolsun!

♥*Ahdine labyzly bolup ýetişsin!

 

♦♦♦Äriň ärden parhy bar ,otuz iki nyrhy bar.

♦♦♦Ädikçiniň ädigi bitmez.

 

F ,f sesiniň aýdylyşy:Bu ses köplenç alynma sözlerde ulanylýar:

 

Fabrik ,fonetika ,fonar ,filosofiýa ,fizika ,Fatma ,Farzad ,Feodr ,Fridrih...

1.fonar(fonaryň suraty)

2.fotoapparat(fotoapparatyň suraty)

3.futbol(futbolyň suraty)

 

Kakam fabrikde  işleýär.Farzad fizika dersine taýýarlandy.Fonetika -dildäki seslerini öwredýär.

 

G ,g sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözüň başynda ,ortasynda we soňunda hem gelip bilýär.Bu sesiň dürli görnüşde aýdylyşy bar.Biz muny geljekde öwreneris.Geliň ,bu sesiň aýdylyşyny öwreneliň:

 

 

Garpyz ,gawun ,gaz(at) ,gazmak(işlik) ,galam ,guş ,guşak ,gelin ,gezelenç ,guzy ,goýun ,geçi ,gül(at) ,gülmek(işlik) , gazan ,gamyş ,gulak ,göz ,göwre ,Gurban ,Gutly ,Gülälek ,Geldimyrat(Gellimyrat) ,Gumdag ,Garagum ,Garabekewül , Gowurdak ,Gubdag...

 

1.galam(galamyň suraty)

2.göz(gözüň suraty)

3.goýun(goýnuň suraty)

4.geçi(geçiniň suraty)

5.gawun(gawunyň suraty)

6.garpyz(garpyzyň  suraty)

7.gaýçy(gaýçynyň suraty)

8.gulak(gulagyň suraty)

9.galkan(galkanyň suraty)

10.gazan(gazanyň suraty)

 

Ata bazardan garpyz ,gawun aldy(ally).Türkmen gelini(gelni) ,gyzy.Ol gyady-Gülälek.Garagum çöli ,Gurban Gubadagda ýaşaýar.

 

♥*Gözüň aýdyň!

♥*Gazygynda garrasyn!

 

♦♦♦Gelen aş diýip gelmez ,turşutmagyl ýüz ,nana mätäç däldir ,söze myhmandyr.

♦♦♦Gazana ýanaşsaň ,garasy ýokar.

 

 

H ,h sesiniň aýdylyşy:Bu ses köplenç söz başynda we söz ortasynda ulanylýar.Söz soňunda seýrekdir.Bu barada soň aýratyn öwreneris.

 

 

Haly ,horjun ,halwa ,hasyl ,hasap ,Hekim ,Hesel ,Haýdar ,Hemra ,Hatam ,  Hojambaz...

Mähri ,Märiban , Bahry-Hazar ,Sähet ,

taryh ,myh ,wah ,ah...

1.haly(halynyň suraty)

2.horaz(horazyň suraty)

3.horjun(horjunyň suraty)

4.hoz(hozuň suraty)

5.hat(hatyň suraty)

6.höwürtge(höwürtgäniň suraty)

7.hyýar(hyýaryň suraty)

8.hatar(hataryň suraty)

9.hanjar(hanjaryň suraty)

10.harman(harmanyň suraty)

 

Haly baýramy ,Hesel haly dokaýar.Halynyň göli ,Hasaply dost uzak gider.Hetdi bar ,hasaby ýok.

 

♥*Harmanyňa bereket!

♥*Her bir dänäň müň bolsun!

 

♦♦♦Höwes et ,bes et.

♦♦♦Hasaply dost uzak gider.

 

 

İ ,i sesiniň aýdylyşy: Sözüň dürli ýerlerinde geilip bilýän bu ses gysga we uzyn aýdylýar:gysgasy:İ ,i; uzyny:İ ,i bilen belleniljekdir:

 

İki ,igde ,it ,injir ,bilim ,bir ,ýedi ,ýigit ,iner ,ilik ,dil ,kiçi ,kilim ,kim...

 

1.igde(igdäniň suraty)

2.iňňe(iňňäniň suraty)

3.iki(ikilik sanyň suraty)

4.it(itiň suraty)

5.injir(injiriň suraty)

6.ilik(iligiň suraty)

 

İş ,inçe ,ik ,diş ,ir ,giç ,gije ,gündiz(günnüz)...

 

İlaman ,İlli ,İgdir ,İsa ,Miwegül ,İgdegül...

 

İlaman injir aldy(ally).Türkmeniň iner ogly.Dil görki söz ,ýüz görki göz.İki ikiň dört bolar.

 

♥*Işiňiz ilerik!

♥*Işiňiz şowly bolsun!

 

♦♦♦Ir turan işinden dynar.

♦♦♦Ilim-günüm bolmasa ,aýym-günüm dogmasyn.

 

 

J ,j sesiniň aýdylyşy:Bu ses söz başynda we ortasynda geler , türkmen sözüniň soňunda ulanylmaz.

 

Jorap ,jora ,jöwen ,jaň ,jan ,janly(jally) ,Jeren ,Juma ,Jahan...

 

1.jüýje(jüýjäniň suraty)

2.jorap(jorabyň suraty)

3.jöwen(jöweniň suraty)

4.jaň(jaňyň suraty)

5.jürlewük(jürlewügiň suraty)

6.jykyr(jykyryň suraty)

 

Jeren bilen Jahan jora.Juma jorap aldy(ally).Keşt edeliň bu jahana ,jahanda(jahanna) näler görüner(görner)...

 

♥*Janyň sag bolsun!

♥*Jaý toýuňyz gutly bolsun!

 

♦♦♦Jomardyň berenin namart gysganar.

♦♦♦Jüýje güýz sanaşylar.

 

Ž ,ž sesiniň aýdylyşy:Bu ses köplenç alynma sözler üçin ulanylýar.Türkmen dilinde ses ýaňsymalarda seýrek duş gelýär.

 

Žurnal ,žiraf ,žýuri ,žargon ,massaž ,tiraž...

Wyždan ,aždarha ,güž-güž etmek we başga.

 

K ,k sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde gelip bilýär.

 

 

Kelem ,käşir ,kilim ,kaka ,iki ,okamak ,kädi ,kelle ,ilik ,çoluk ,Köpetdag ,Kaka ,Köneürgenç(Könürgenç) ,Köýtendag , Kerim ,Käkilik ,Kadyr ,Kowus ,Kerbaba...

 

Kadyr Köneürgençde ýaşaýar.Onuň kakasy käşir ekdi.Kerim Kakadan geldi(gelli).Biz käşirli palaw iýdik...

♥*Kesbiňden kemal tap!

♥*Köp ýaşa!

 

♦♦♦Kyýamat gün goňşudan.

♦♦♦Köp gülen bir aglar.

L ,l sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde gelip bilýär.

 

Limon ,läle ,legen ,leýlisaç ,alty ,elti ,elek ,ýelek ,kelek ,balak ,el ,gül ,çöl ,gol...

 

Gully limon aldy(ally).Leýla läleleri öwrendi(öwrenni).Halk aýtsa ,galp aýtmaz.

 

♥*

♥*

 

♦♦♦Lalyň diline enesi düşer.

♦♦♦Leglegiň gideni görünmez ,geleni görner.

 

M ,m sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde gelip bilýär.

 

Manat ,monjuk ,mata ,matal ,müň ,men ,maňyz ,meňiz ,Mamagül ,Meret ,Mele ,Meleguş ,Madaw ,Mämmet ,Maýa , Mamyş ,Magtymguly ,Mollanepes ,Mätäji ,Misgingylyç ,Maşat ,Mürçe...

 

Maýa monjuk düzdi(düzzi).Men Magtyngulynyň goşgularyny okadym.Mämmet Madawa gitdi.Meret Mürçeden geldi(gelli).

♥*Maksat-myradyňyza ýetiň!

♥*Mydama toý bolsun!

 

♦♦♦Myhman ataňdan uly.

♦♦♦Müsürde şa bolanyňdan ,öz ýurduňda geda bol.

 

N ,n sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde gelip bilýär:

 

Nar ,nakyl ,näme ,nama ,narpyz ,nogul ,nagyş ,nähili ,ini ,sen ,çemen ,ýaman ,saman ,gan ,jan ,nan ,don ,un...

Narly ,Nurly ,Nurmuhammmet ,Nargül ,Näzli ,Nobatguly ,Nury ,Nyýaz ,Nowruz...

 

Nurly Narlynyň dogany.Biz Nowruz baýramyny belleýäris.Nargülüň köýnegi nagyşly.Nurmuhammet Tejende (Tejenne)  doguldy( dogully).

 

 

Ň  ,ň sesiniň aýdylyşy:Bu ses bilen başlanýan söz Türkmençede ýokdur.Sözüň ortasynda we soňunda geler:

 

 

İňňe ,ýeňňe ,teňňe ,töňňe ,gaňňa ,çeňňek...

Diňe ,men(maňa) ,sen (saňa) ,ol (oňa) ,maňyz ,deňiz ,meňiz ,ýaňak ,eňek ,ýeň ,doň ,geň ,taň ,daň ,öň ,soň ,oň(bolsun)...

 

Mergen maňa maňyz berdi.Çeňňek bilen balyk tutduk.Tutýan toýuň oň bolsun!

 

O ,o sesiniň aýdylyşy:Bu ses uzyn we gysga aýdylyp ,köplenç ,sözleriň birinji bognunda ýazylýar:

 

 

Orak(orok) ,odun ,ot , ot , ok ,okuw ,okuwçy ,oglan(oglon) ,owlak(owlok) ,oba(obo) ,otuz ,on ,on üç ,on müň ,Oguz , Oraz , Otuz ,Orazgül ,Ogulgül ,Ogultäç ,Oraztäç ,Osman ,Orazgeldi(Orazgelli) ,Orazdurdy ,Oglanly(Oglolly)....

 

Oraz orok bilen ot ordy.Orazgül okuwçy.Ol gowy okoýar.Osmanyň ogly ,Ogulgülüň dogony...

 

 

♥*Oýunçy utsut!

♥*Ogul ýaşy uzyn bolsun!

 

♦♦♦Ody özüňe bas ,ötmese-kesekä.

♦♦♦Oglana ýumuş buýur ,yzyndan özüň ýüwür.

 

Ö ,ö sesiniň aýdylyşy: Bu ses uzyn we gysga aýdylyp ,köplenç ,sözleriň birinji bognunda ýazylýar:

 

Ördek(ördök) ,öküz ,öý , öten(ötön) ,öwünmek(öwünmök) ,öwüt ,ösmek(ösmök) ,örmek(örmök) öýken ,  (öýkön)  , önüm ,   öri(örü) ,öz ,ökde(ökdö) ,Öwez(Öwöz) ,Öwezgeldi(Öwözgelli) , Ödegeldi(Ödögelli)

 

Öwez(Öwöz)  öten (ötön) ýyl öýlendi.Ol ökde(ökdö) gurluşykçy(gurluşukçy).Ökdeden (ökdödön) öwrenmek (öwrönmök)gerek.Öküzler(öküzlör) örüden (örüdön) geldiler (gelliler)...

♥*Öwez ogluny bersin!

♥*Ömrüňe bereket!

 

♦♦♦Öl agajy egmegin ,degmedige degmegin.

♦♦♦Özüni öweniň tanapy çüýrük.

 

P ,p sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde ulanylýar.

 

 

Pil ,pil ,pul ,pudak (pudok) ,pisse ,para ,parça ,pyçak ,peýnir ,peýda ,pälwan ,pähim ,paýhas ,gapy ,gulpak(gulpok) , depe , deprek ,gapak ,sapak ,gap ,däp ,düýp ,çöp ,gep ,sap ,sap(arassa) ,Perman ,Pirli ,Pürli(Pürlü) ,Pygam ,Pälwan...

 

Perman pil bilen ýer depdi.Pürli(Pürlü) gapyny ýapdy.Saparmyrat Türkmenbaşynyň pähim-paýhaslarynnan sapak alalyň!Pälwan peýnir iýdi.

 

 

R ,r sesiniň aýdylyşy:Bu ses söz başynda az ulanylýar.Köplenç söz ortasynda we söz soňunda işjeň ulanylar. Söz başynda gelse-de ,gepleşikde öňüne çekimli gpşulyp aýdylýar.

 

 Radio(yradiýo) ,reňk(ireňk) ,razy (yrazy) ,röwşen (üröwşön) , roman(uroman) ,   Rejep(İrejep=Erejep) ,Rahman (Yrahman)...

Ary ,dary ,gary ,garry ,sary ,däri ,dury ,iri ,böri(börü) ,bary ,biri;dar ,kär ,bir ,görmek(görmök) ,durmak(durmok) ,bermek , armak ,irmek ,ormak(ormok) ,sermek...

 

Rejep(İrejep) roman (uroman) okaýar (okoýar).Rahman taryh kitaplaryny (kitaplarny) köp okady(okody)...

 

 

♥*Rugasat etseňiz ,turmakçy bolýarys?!

♥*Ruhy şat bolsun!.

 

♦♦♦

♦♦♦

 

S ,s sesiňiň aýdylyşy:Bu ses sözleriň hemme ýerinde ulanylýar.

 

 

Sagat ,selin ,syçan ,sygyr ,sygyr ,sen ,san ,sol(solmok) ,sol ,sag(sagmak) ,sag (sagdyn;soluň tersi); desse ,pisse ,ussa (usso) ,gassap ,ussat ,ses ,bes ,pos ,gas(gasmak) ,kes ,ösmek(ösmök) ,tesmek;Senem ,Serdar ,Sapa ,Sary ,Seýit ,Sona (Sono) ,Sülgün ,Sähra ,Saýat ,Sakar ,Sakarçäge ,Serhetabat...

 

Sagat sekiz ,seniň (seň) işe gitmeli wagtyň boldy(bolly).Sona(Sono) sagadyna seretdi.Senem Saýada gitdi.Seýit Serdardan geldi(gelli)...

♥*Sabyr et!

♥*Söwdaňyz kuşat!

 

♦♦♦Soňky tüýkülik sakal ezmez.

♦♦♦Süýtde agzy bişen suwy üfläp içer.

 

Ş ,ş sesiniň aýdylyşy: Bu ses sözleriň hemme ýerinde ulanylýar.

 

Şetdaly ,şänik ,şapak ,şaly ,şagal ,şugundyr(şugunnur) ,şemal ,şor ,şek ,şer ,şärik ,şugul;goşar(goşor) ,ýowşan (ýowşon) , towşan(towşon) , ýumşak(ýumşok) ,baş ,baş(ýara) ,bäş ,boş ,hoş ,huş ,diş ,ýaş...Şatlyk ,Şemşat ,Şöhrat...

 

Şemşat şetdaly iýdi.Şetdalynyň şänigi ,Şöhradyň dişi agyrýar.Uşak (Uşok) aga bäş sany towşan(towşon) tutup getirdi.Şeker daýza Şatlygyň ejesidir.Ol Şatlyga hemişe ýagşy öwütler (öwütlör) berýär...

 

 

♥*Şanyň-şöhradyň artsyn!

♥*Şükür ediň!

 

♦♦♦Şägirt halypadan ozdurmasa ,kär ýiter.

♦♦♦Şermende şerden gaýtmaz.

 

T ,t sesiniň aýdylyşy: Bu ses sözleriň hemme ýerinde ulanylýar.

 

 

Towşan(towşon) ,towuk ,tokly ,torum ,toý ,taý ,taý ,tor ,tör ,tur(turmok) ,tiz ,toz (tozmok) , toz (tot-toz) ;gaty ,tuty ,kötek (kötök);dört ,ört ,dürt ,ýyrt ,kert ,gat ,ýat(ýatmak) ,ýat(tanyş däl) ,ot ,ot(ýalyn);Tagan ,Toty ,Tawus ,Tejen ,Tähran ,Tagta , Tagtabazar ,Türkmengala ,Türkmenbaşy ,Türkmenabat...

 

Türkmen tamdyry bilen türkmen tamdyrasyny hiç wagt unutma!Tagan tamdyra çaldy(çally).Toty Tejende (Tejenne) ýaşaýar).Ol düýn Tagtabazardan geldi(gelli)...

 

♥*Taňry ýalkasyn!

♥*Tohumyň müňlesin!

 

♦♦♦Toýa barsaň ,doýup bar ,toý donuňy geýip bar.

♦♦♦Türkmen goşy dura-bara düzeler.

 

U ,u sesiniň aýdylyşy:Uzyn we gysga  aýdylýan bu ses sözüň başynda we ortasynda ulanylýar.Köplenç birinji we ikinji bogunlarda gelýär.

 

Uçar(uçor) ,uçan(uçon) ,uly ,utanç(utonç) , uky ,un ,uk ,uklamak(uklomok ,ýatmak) ,uklamak(uklomok , tüýnüge uk urmok ýa-da uk bilen birini urmok);dury ,durna(durno) ,susak(susok ,uly çemçe);buz ,duz ,gyz ,;Uzyk ,Uzberdi ,Uşak(Uşok) ,Utamyş(Utomuş) ,Ulugberdi...

 

Uzyk un eledi. Utamuş(Utomuş) uniwersitetde(unwerstetde) okaýar(okoýar).Ulugberdiniň(Ulygberdiň) uly ogly Uzberdidir.

♥*Uzak ýaşa!Uzyn ömür bersin!

♥*Ugur haýyrly!

 

♦♦♦Ulynyň diýenini etmedik uwlar.

♦♦♦Utulan oýundan doýmaz ,ýykylan -göreşden.

 

Ü ,ü sesiňiň aýdylyşy: Uzyn we gysga  aýdylýan bu ses sözüň başynda we ortasynda ulanylýar. Köplenç birinji we ikinji bogunlarda gelýär.

 

Üzüm ,üç ,üns ,ülke(ülkö) ,üm ,ümlemek(ümlömök) ,ülje(üljö);üýn(ses-üýn) ;gür ,sür ,dür ,güýç ,düýn ,süýt ,Üzümgül , Ümür ,Üçajy ,Ürgenç...

 

Üzümgül Ürgenje(Ürgönjö) gitdi.Ümür aga halk döredijiligini (dörödüjülügnü)öwrenýär.Tüýlek(Tüylök) köpek (köpök) birden üýrmäge başlady.

 

♥*Üstünlik hemraňyz bolsun!

♥*

 

♦♦♦Üç et-de ,bes et.

♦♦♦

 

W ,w sesiniň aýdylyşy:Bu ses sözleriň dürli ýerlerinede gelýär.

 

 

Watan ,weli ,wekil ,waza ,wezir ,weýran ,wada ,wepa ,wehim ,wesýet ,waharman;gowy ,gowşak(gowşok) ,gowurga (gowurgo) ,sowgat(sowgot) ,söwda ,söwüt ,göwre(göwrö) ,töwerek(töwörök) ,töwekgel(töwökgöl) ,suw ,guw ,düw , tow ,döwmek(döwmök) ,döw ,öw(öwmök);Wepa ,Wezir ,Weli ,Wahyt...

 

Watana wepaly bolgun!Wezir maňa waharman gawun sowgot berdi.Weli töwörögnö seretdi.Wepa şänik döwdi (döwdü).Magtymgylynyň (Magtymgulyň)öwüt-ündewleri(öwüt-ünnöwlörü)...

 

 

Y ,y sesiniň aýdylyşy: Uzyn we gysga  aýdylýan bu ses sözüň hemme ýerinde gelýär.

 

 

Yz ,ynam ,ynsan ,ys ,ynjamak ,ymarat ,ymam ,yrmak(razy etmek) ,çyn ,kyn ,gyz;gury ,guzy ,kazy ,sygyr , sygyrmak , çagyrmak ,yralamak ,sahy , many;Ymamberdi ,Ýlýas ,Yhlas...

 

Kynçylyk ynamdan asgyndyr(asgynnyr).Ylýas kynçylykdan gorkman okody we yhlasyna ýetdi.Ymamberdi biziň dekanymyzdyr(dekanmyzzyr)...

♥*Yzy ýarasyn!

♥*Ylymly-bilimli bolup ýetişsin!Yhlasyna ýetsin!

 

♦♦♦Yhlasa-myrat.

♦♦♦Yhlas bilen aglasaň ,sokur gözden ýaş çykar.

 

Ý ,ý sesiniň aýdylyşy: Bu ses sözleriň dürli ýerlerinede gelýär.

 

 

Ýylan ,ýylky ,ýyldyz(ýyllyz) ,ýyldyrym(ýyllyrym) ,ýürek(ýürök) ,ýüz(100) ,ýüzmök(deri soýmok) ,ýüzmök (suwdo gezmek) ,ýigit ,ýesir ,ýetim ,ýeke;geýim ,goýun ,çoýun ,toýun;öý ,söý ,diý ,geý ,çoý ,toý;Ýylanly(Ýylally) ,Ýasga ,Ýasmansalyk ,Ýagtyýol ,Ýagşygeldi(Ýagşygelli) ,Ýagmyr ,Ýazgül ,Ýakup ,Ýalkap ,Ýazbike...

 

 

Ýyldyrym(ýyllyrym) çakdy ,ýagyş ýagdy.Ýagşygelli Ýolötene (Ýolötönö) gitdi.Ýalkap goýun soýdy.Ýetimler öýi(öýü)Ýagmyr köýnegini(köýnögünü) geýdi.

 

♥*Ýaşyň uzyn bolsun!

♥*Ýatan ýeri ýagty bolsun!

 

♦♦♦Ýeseriň ýedi ýere zyýany ýeter.

♦♦♦Ýalançy ýarymaz ,ogry baýymaz.

 

Z ,z sesiniň aýdylyşy: Bu ses sözleriň dürli ýerlerinede gelýär.

 

 

Zynjyr ,zemzen ,zamça ,zaman ,zäk;eziz ,ekiz ,ýaz ,duz ,az ,biz ,siz , saz(aýdym-saz) ,saz(uýgun ,göwnöjaý ,dogry) ; Zöhre  (Zöhrö)  ,Züleýha (Zülöýha)...

 

Zynjyrly sagat dogry sekizi görkezýärdi.Zelili türkmen şahyrydyr.Zöhrö bize gelli.Ol uzyn boýly gyz...

 

♥*Zyýratyňyz kabul bolsun!

♥*Zanny halal bolsun!

 

♦♦♦Zyýanyň ýaryndan gaýtmak hem bir peýda.

♦♦♦Zer gadyryny zergär biler.