1. Gülme goňşyňa,

............................................

 2. Ýedi ölçäp,

............................................

 3. Ir turan-

............................................

 4. Gazana ýanaşsaň,

...........................................

 5. Özüňi süýt bilgin,

..........................................

 6. Ekgende ýok,dikgende ýok,

.........................................

 7. Hasaply dost

.........................................

 8. Bir gün duza

.........................................

 9. Tagan aýagy üç bolar

...........................................

 10. Çekseň zähmet,

..............................................

 

 11. Bu günki işiňi

 

 

1.......................................................................

geler başyňa.

2........................................................................

bir kes.

3.........................................................................

işinden dynar.

4.........................................................................

garasy ýokar.

5........................................................................

dostuňy gaýmak.

6.........................................................................

harmanda häzir hoja.

7.........................................................................

uzak gider.

8.........................................................................

müň gün salam.

9......................................................................

biri-birine güýç bolar.

10......................................................................

ýagar rehnet.

11......................................................................

ertä goýma.

 

 

 

 1. geler başyňa.

 2. bir kes.

 3.işinden dynar.

 4. garasy ýokar.

 5. dostuňy gaýmak.

 6. harmanda häzir hoja.

 7. uzak gider.

 8. müň gün salam.

 9. biri-birine güýç bolar.

 10. ýagar rehnet.

 11.ertä goýma.

 

 1.Gülme goňşyňa,

 2.Ýedi ölçäp,

 3.Ir turan-

 4.Gazana ýanaşsaň,

 5.Özüňi süýt bilgin,

 6.Ekgende ýok,dikgende ýok,

 7.Hasaply dost

 8.Bir gün duza

 9.Tagan aýagy üç bolar

 10.Çekseň zähmet,

 11.Bu günki işiňi

 

 

 

 

NOKATLARYŇ ÝERINE DEGIŞLI SANLARY GOÝUŇ!

1.  ... aýtsaňam,bary ...

2. ...-iň dälijesi.

3. ... gepden belli gep.

4. ... ölçäp, ...kes.

5. Döwüljek araba  ... gün öňünden jygyldar.

6. ... gün duza ... gün salam.

7. ... et-de,bes et.

8. Tagan aýagy   ...            bolar.

9. ... hazynanyň biri.

10. ... aýak sergezdan.